Till startsida

Kollegiet för konstarter och lärande

I kollegiet för konstarter och lärande fokuseras lärande inom konstarterna. Intresset riktas främst mot barns och ungas lärande, men även vuxnas, konststuderandes och konstnärers lärande fokuseras.

Kollegiet, som har grundats på vetenskapligt-kritiska och konstnärliga kompetenser, ställer lärandet inom konstarterna i relation till det samtida mångkulturella samhället, till människors skiftande symboliska uttryck, till samtidskonsten och till barns och ungas livsvillkor och uppmärksamhet på det egna subjektet i relation till omvärlden. Också de medietekniska förutsättningarna för människors konstnärliga erfarenheter och lärande står i fokus.

Kollegiets medlemmar består av 15-20 personer, varav minst en representant från fakultetens samtliga institutioner och minst 5 representanter från konstpedagogisk verksamhet utanför universitetet. Kollegiet inbjuder till kontinuerliga medlemsmöten liksom till större öppna seminarier/konferenser där intresserade från ett vidare fält bjuds in att delta.

Syftet med kollegiet är att:
- främja det konstnärliga lärandet främst utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv men även utifrån ett vuxen- och konstnärsperspektiv
- vara en bro mellan forskning och praktik inom området i syfte att stärka samhällsperspektivet, öka det ömsesidiga utbytet av kunskap och arbeta för att initiera, stimulera och stödja utvecklingsprojekt inom området
- verka för ett kritiskt förhållningssätt och stimulera nytänkande i grundutbildning och forskning inom området
- stärka och utveckla fakultetens lärarutbildning
- arbeta för att utveckla ett ämnesdidaktiskt centrum med fokus på konstarter och lärande
- utveckla nya nationella och internationella kontakter

Kollegiet för konstarter och lärande bildades efter beslut i högskolerådet på Högskolan för scen och musik 20 oktober 2010.

Ordförande i kollegiet är Monica Lindgren och sekreterare Tarja Häikiö - kontaktuppgifter i högerspalten.

Kontaktinformation

Monica Lindgren

Docent i musikpedagogik,

Telefon:
031-786 4157

Kontaktinformation

Tarja Häikiö

Universitetslektor,

Telefon:
031-786 6315

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta