Till startsida

Konstruktion av estetiskt lärande inom lärarutbildningen

Finansierat av Vetenskapsrådet 2008-2010
Forskningsledare: Monica Lindgren, Högskolan för scen och musik
 

Syftet med forskningsprojektet är att identifiera och kritiskt granska rådande diskurser kring estetiskt lärande inom lärarutbildningen samt att problematisera dessa med avseende på makt och styrning.

Vilken typ av kunskap artikuleras här och hur kan den förstås och problematiseras i relation till tidigare studier inom området?
Underlaget för analysen kommer att utgöras av gruppsamtal med verksamma lärarutbildare och lärarstuderande vid landets lärarutbildningar.
I syfte att få ett så brett material som möjligt kommer urvalet att göras strategiskt utifrån lärarutbildningarnas storlek och kursutbud inom det estetiska området, lärarutbildarnas kön, utbildning och disciplintillhörighet samt lärarstuderandes kön och utbildningsprofil. Utgångspunkten för de löst strukturerade samtalen kommer att vara respektive utbildningars kursplaner inom det estetiska området.

Undersökningen avser att besvara följande tre forskningsfrågor:
(1) Hur definieras och normaliseras kunskap inom lärarutbildningens estetiska område?
(2) Via vilka specifika maktrelaterade aspekter styrs lärarutbildares och lärarstuderandes syn på kunskapsbildning relaterat till estetiskt lärande? (3) Hur konstrueras det lärande subjektet inom lärarutbildningens estetiska praktik?

Kontakt: monica.lindgren@hsm.gu.se

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta