Till startsida

Identitet och kunskapsbildning inom högre konstnärlig utbildning

Forskningsledare: Monica Lindgren, Högskolan för scen och musik

Forskningsprojektet kretsar kring frågor rörande konstnärligt och pedagogiskt identitetsskapande i relation till kunskapsproduktion inom skilda konstnärliga uttryck. Den innebörd som ges en konstnärs arbete ses i studien som starkt relaterad till lärandet inom respektive konstart. Hur människor inom skilda konstarter definierar konst, sig själva och sin egen konstnärliga verksamhet blir därmed intressant ur ett pedagogiskt perspektiv. Frågor om hur en konstnärlig arbetsprocess inom skilda konstarter uppfattas samt vilka förmågor som framställs som väsentliga är centralt.
Som en följd av dessa frågeställningar rörande kunskapens natur blir därmed även frågor om hur verksamma inom skilda konstnärliga områden verbaliserar undervisning och lärande.
Vad förs fram som centralt i det konstnärliga lärandet?
Vilka urval av innehåll respektive form antas främja kunskapsbildningen? Mål och syften med undervisningen?
Centralt i dessa sammanhang blir även att undersöka vilka dominerande idéer om kvalitet och bedömning som verkar styrande på undervisningen och hur dessa kan relateras till de pedagogiska och/eller konstnärliga identiteterna.
Syftet med forskningsstudien är därmed att undersöka konstruktioner av identitet och kunskap inom högre konstnärlig utbildning samt att problematisera dessa med utgångspunkt i makt och styrning. De deltagare som ingår i undersökningen är konstnärer/lärare samt studerande från de konstnärliga huvudämnena inom musik, teater samt bild- och formområdet (fri konst och konsthantverk).

Kontakt: Monica.Lindgren@hsm.gu.se

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta